MasterClub about 4 Italian PDO Cheeses

MasterClub about four Italian PDO cheeses :

  • Pecorino Sardo PDO
  • Taleggio PDO
  • Gorgonzola PDO
  • Asiago PDO

Language : English

Moderator : Enzo Oliveri

Special thanks to : Consorzio di Tutela Pecorino Sardo DOP, Consorzio di Tutela Taleggio DOP, Consorzio di Tutela Gorgonzola DOP, Consorzio di Tutela Asiago DOP